Facebook

Zmiany w budżecie gminy

2016-06-23 11:28:53

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Czosnów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwale budżetowej. Na przesunięcia środków miały wpływ dwie ważne dla gminy kwestie.

– Zwołałem sesję nadzwyczajną, ponieważ do urzędu wpłynął akt notarialny sporządzony na nabycie działki w Łomnej Las. To jest działka prawie 1000-metrowa po cenie ok 120 zł za metr kw., co daje kwotę 120 tys. zł. Do tego dojdą koszty związane z dokumentami, dlatego w budżecie uwzględniliśmy nieco wyższą kwotę – tłumaczył w trakcie sesji wójt Antoni Kręźlewicz. – Nie posiadamy tam jako gmina żadnych terenów, dlatego uważam, że warto taki teren nabyć, szczególnie, że cena jest rozsądna. Na tamtym terenie ceny za metr wahają się od 140 do 180 zł. Ta działka może mieć różne przeznaczenie – od budownictwa socjalno-komunalnego po inne cele publiczne. Ten teren może się gminie przydać w przyszłości.
Radny Władysław Rocki odniósł się do słów wójta, twierdząc, że uczestniczył w zebraniu wiejskim zwołanym przez panią sołtys, na której poruszony był temat działki o numerze ewid. 12/45 w Łomnej Las.
– Głos mieszkańców jest bardzo zadowalający, ponieważ ta działka sprawiała wiele problemów. Jej właściciel nie reagował na żadne pisma wysyłane z urzędu o uprzątnięcie terenu. Był bałagan, szczury, koty i inne zwierzęta, co było trudne w sąsiedztwie bloków. Teraz mieszkańcy są bardzo zadowoleni, przy czym prosili, by w przyszłości mieli swój udział co do inwestycji na tej działce – podkreślił radny W. Rocki.
Drugą istotną sprawą rzutującą na zmianę w budżecie jest budowa przydomowych przepompowni ścieków z siecią boczną.
– Mamy kolejnych ponad 20 wniosków – zaznaczył wójt. – Kanalizacja w wielu miejscowościach jest już zbudowana, a jeśli są chętni, to trzeba stwarzać możliwości, by mieszkańcy mogli z tego korzystać. Jesteśmy po dwóch przetargach na remont dróg, gdzie mamy oszczędności po 50 tys. zł, stąd te zmiany w budżecie.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące budżetu gminy zwiększono o 488 220 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odzyskanego podatku VAT. Wydatki zwiększają się o kwotę 488 220 zł (z czego wydatki bieżące – 47 520 zł i wydatki majątkowe 440 700 zł), wynik budżetu pozostaje bez zmian. Nie zmieniają się także przychody, które stanowi kwota 8 190 889,63 zł oraz rozchody w wysokości 2 928 657,15 zł. Dług gminy pozostaje na tym samym poziomie – 12 497 555,50 zł (stan na dzień 31 grudnia). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 439 900,50 zł.
Zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne:
– przebudowa drogi w Palmirach, ul. Przykościelna – 50 tys. zł,
– przebudowa drogi w Sowiej Woli, ul. Wiktora i Słoneczna – 50 tys. zł,
– budowa wodociągu Sowia Wola Dąbrówka – 5 700 zł.
Jednocześnie zmieniono uchwałę budżetową Gminy Czosnów, zwiększając dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 488 220 zł z tytułu zwrotu podatku VAT – 322 tys. zł oraz podatków i opłat lokalnych – 166 220 zł. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 46 510 507,92 zł (w tym dochody bieżące – 44 743 302,42 oraz dochody majątkowe – 1 767 205,50 zł), natomiast plan wydatków wynosi 51 772 740,40 zł (z czego wydatki bieżące – 36 069 413,25 zł i wydatki majątkowe 15 703 327,15 zł).
Dzięki wprowadzonym zmianom zwiększono wydatki na następujące zadania:
– budowa przydomowych przepompowni ścieków – 400 tys. zł,
– budowa wodociągu Sowia Wola Dąbrówka – 5 700 zł,
– zakup działki pod budownictwo socjalne – 135 tys. zł,
– remont budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim – 12 tys. zł,
– opłaty za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych – 20 tys. zł,
– zakup sprzętu komputerowego dla ZSP w Kazuniu Nowym – 11 tys. zł,
– zakup krzesełek na wymianę zniszczonych na widowni boiska sportowego – 5 tys. zł.
Zmniejszono wydatki na zadania:
– przebudowa drogi w Palmirach, ul. Przykościelna, po przetargu – 50 tys. zł,
– przebudowa drogi w Sowiej Woli, ul. Wiktora i Słoneczna, po przetargu – 50 tys. zł,
– doskonalenie nauczycieli – 480 zł.

Anna Cichocka

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…