SAMORZĄD. Ile zarabiają radni?

2019-02-19 5:32:03

Każdy radny za wykonaną pracę na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje wynagrodzenie, które określa się jako dieta

Dieta, którą otrzymują radni pełni przede wszystkim funkcję rekompensaty za wynagrodzenie utracone w związku z nieobecnościami radnego w swojej pracy. Dla wypłaty diety nie ma znaczenia, czy radny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, czy też prowadzi działalność gospodarczą. Co prawa to rada ustala wysokość diet, jednak ma ona pewne prawne ograniczenia, w zależności od tego czy reprezentują gminę, powiat czy województwo oraz liczby mieszkańców. Postanowiliśmy przyjrzeć się dietom radnym gmin oraz powiatu.

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Radni miejscy bazują na uchwale z 2008 r. która od tamtej pory nie była zmieniana.Nie zostały w niej wyszczególnione konkretne kwoty diety, a jedynie jej procentowa część. Kwotą bazową jest 1789, 42 zł. Według przepisów tej uchwały przewodniczący otrzymuje 110% kwoty bazowej (1968, 36 zł). Wiceprzewodniczący rady i przewodniczący komisji otrzymują 100% kwoty bazowej (1789,42 zł). Zastępcy przewodniczącego komisji otrzymują 90% kwoty bazowej (1610,48 zł), natomiast pozostali radni 85% kwoty bazowej (1521,01 zł). Ponadto, radni pracujący w komisji rewizyjnej mają zwiększaną o 10% dietę w marcu i kwietniu w stosunku do kwoty ustalonej, z racji większej ilości posiedzeń. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesjach lub posiedzeniach komisji w danym miesiącu dieta jest zmniejszana o 10%.

ZAKROCZYM

W uchwale rady gminy Zakroczym nie wyszczególniono konkretnie wysokości diet, a jedynie procentowy udział od kwoty bazowej. W przypadku gmin poniżej 15 tys. mieszkańców, a taką jest gmina Zakroczym, kwota bazowa wynosi 1342, 07 zł. Według uchwały przewodniczący rady – otrzymuje 75% kwoty bazowej (1006,55 zł), wiceprzewodniczący rady i  przewodniczący komisji rady – 65% kwoty bazowej (872,35 zł) wiceprzewodniczący komisji rady – 60% kwoty bazowe (805,24 zł), pozostali radni – 45% kwoty bazowej (603,93 zł). Dieta ulega obniżeniu o 300 zł w przypadku nieobecności radnego na sesji rady i o 150  zł w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji, której jest członkiem. Wyjątkiem jest nieobecność na nadzwyczajnej sesji rady gminy oraz kiedy radny wykonuje inne zadania związane z pełnieniem funkcji radnego.

POMIECHÓWEK

W gminie Pomiechówek wysokość diet została na tym samym poziomie co w ubiegłej kadencji. Zmiana w uchwale dotyczy tylko wykreślenia punktu, w którym to o 5% zmniejszano dietę w przypadku nieobecności na sesji czy komisji. Teraz radni nie będą mieli zmniejszanej diety w przypadku nieobecności. Przewodniczący rady otrzymuje dietę 1 300 zł, wice przewodniczący rady 1200 zł, przewodniczący komisji 1 200 zł, pozostali radni 1000 zł. Radni pełniący jednocześnie funkcję sołtysa wsi, pobierają tylko dietę radnego.

CZOSNÓW

W gminie Czosnów również nadal obowiązuje uchwała z poprzedniej kadencji.  Tak jak w przypadku gminy Zakroczym, również i w Czosnowie określono jedynie procentowy udział od kwoty bazowej. Tutaj również obowiązuje kwota bazowa 1342,07 zł. Przewodniczący rady  – 75 % kwoty bazowej (1006,55 zł), wiceprzewodniczący rady  i przewodniczący stałych komisji rady – 60% kwoty bazowej (805,24 zł), wiceprzewodniczącym stałych komisji rady i członkom komisji rewizyjnej – 55% kwoty bazowej (738,14 zł), pozostali radni – 50% kwoty bazowej (671,04 zł). Dieta podlega obniżeniu o 10% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji i posiedzeniach komisji rady. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na wszystkich sesjach i posiedzeniach Komisji, których radny jest członkiem, dieta w danym miesiącu nie przysługuje.

NASIELSK

Radni z gminy Nasielsk nie przyjęli nowej uchwały ws. diet i bazują na tej z ubiegłej kadencji. Kwotą bazową w przypadku gminy Nasielsk jest kwota 1789, 42 zł. W ten sposób, według uchwały, przewodniczący rady miejskiej otrzymuje dietę w wysokości 80% kwoty bazowej (1432 zł), wiceprzewodniczący rady 70% kwoty bazowej (1253 zł), przewodniczący komisji rewizyjnej i przewodniczący pozostałych komisji – 60% kwoty bazowej (1074 zł), pozostali radni otrzymują 50% kwoty bazowej (895 zł). Dieta podlega obniżeniu o 10% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji i posiedzeniach komisji rady.

LEONCIN

Na początku nowej kadencji rada ustaliła nowe stawki diet. Przewodniczący rady gminy otrzymuje 1300 zł, wiceprzewodniczący rady gminy – 950 zł, przewodniczący stałych komisji rady – 950 zł, wiceprzewodniczący stałych komisji – 900 zł, radni będący członkami komisji rady – 800 zł. Ponadto, zwiększa się wyżej uchwalone diety radnym pracującym w komisji rewizyjnej w marcu i kwietniu danego roku o 20% w stosunku do kwot wymienionych powyżej. Dieta zostanie zmniejszona w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności o 10% w przypadku sesji i o 5% w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na komisji.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO

Rada Powiatu podjęła nową uchwałę dotyczącą diet. Przewodniczący rady otrzymuje 2000 zł, wiceprzewodniczący rady – 1700 zł, przewodniczący komisji – 1600 zł, wiceprzewodniczący komisji 1400 zł, członkowie komisji 1200 zł. Członek zarządu otrzymuje zaś dietę w wysokości 1900 zł. Dieta podlega obniżeniu o 10% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji i posiedzeniach komisji rady.

EG

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *