Facebook
POWIAT. Za ile i jak gminy zajmują się bezdomnymi zwierzętami

2022-02-12 5:41:49

Kilka dni temu w gminie Leoncin bezpańsko wałęsające się psy pogryzły innego psa i jego właściciela na ich własnej posesji. Wciąż za mało jest działań edukacyjnych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Przez to cierpią nie tylko bezbronne zwierzaki, ale też może dojść do sytuacji niebezpiecznych dla ludzi


Każda gmina ma obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Działania prewencyjne mające zapobiec rozwojowi bezdomności zwierząt prowadzone są w gminach zgodnie z przyjętym Programem opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Prześledziliśmy w jaki sposób poszczególne gminy w naszym powiecie dbają o bezdomne zwierzęta i jakie pieniądze przeznaczyły na ten cel w poprzednim roku.

Nowy Dwór Mazowiecki

W budżecie gminy na rok 2021 zostały zabezpieczone środki w wysokości 113 000 zł na realizację założonego programu. W ramach środków największą część przeznaczono na transport zwierzęcia i zapewnienie mu miejsca w schronisku. Bezdomne zwierzęta wyłapywane na terenie gminy (wyłapywaniem zajmuję się Straż Miejska), zarówno domowe jak i gospodarskie są dostarczane do schroniska w miejscowości Małe Boże w gminie Stromiec, lub do wyznaczonego gospodarstwa.
Warto wspomnieć, że schronisko oddalone jest od Nowego Dworu o ponad 120 km. Transport jednego zwierzęcia określono na kwotę 245 zł a jego utrzymanie w schronisku 1968 zł. Oznacza to, że za zabezpieczone środki gmina może wysłać do schroniska 20 zwierząt rocznie, głównie psów.
Na sterylizacje i kastracje bezdomnych zwierząt przeznaczono łącznie 30 120 zł. Koszt sterylizacji kotki to 90 zł, suki – 200 zł. Kastracja bezdomnego psa wyceniana jest na kwotę 200 zł., kocura na 50 zł.
Gmina przy wsparciu mieszkańców i organizacji społecznych prowadzi całoroczną akcję dokarmiania bezdomnych kotów. Karmicielem może zostać każda dorosła osoba, która zaobserwuje miejsce bytowania bezdomnych kotów i zechce się nimi opiekować. Wystarczy w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM złożyć stosowną deklarację i zostać wpisanym do rejestru. Na zakup karmy mokrej i suchej gmina przeznacza 20 880 zł.
W przypadku konieczności pomocy zwierzęciu, które uległo zdarzeniu drogowemu gmina współpracuje całodobowo z przychodnią Mastif z ul. Paderewskiego i Centrum Zdrowia Zwierząt z ul. Gen. Okulickiego. Na całoroczną opiekę lekarsko-weterynaryjną dla wszystkich poszkodowanych lub chorych zwierząt w mieście przeznaczono środki w wysokości 12 000 zł. Jak mała jest to kwota wie każdy właściciel, którego pupil chorował lub wymagał specjalistycznych zabiegów.
Od ponad roku działa w mieście Stowarzyszenie AnimalsNDM, które zajmuję się głównie pomocom bezdomnym kotom i poszukiwaniem im nowych domów.

Każdy chce rozmawiać, zarówno burmistrz, wydział komunalny, jak i radni. Nie ma problemu ze spotkaniem. Niestety nie idą za tym pieniądze. A potrzeby są olbrzymie. W tamtym roku pieniądze skończyły się we wrześniu. Budżet na ten rok na prawdopodobnie niewiele się zmieni. Oczywiście niektórzy radni pomagają jak mogą, daja karmę, budki, organizują zbiórki karmy. To też jest bardzo ważne. W innych gminach średnio 0,14% dochodu jest przeznaczana na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W Nowym Dworze Maz. było to 0,085% dochodu (dane z 2019 r) Różnica jest znacząca, widoczna gołym okiem – powiedziała naszej redakcji Iwona Barabasz ze Stowarzyszenia AnimalsNDM.

Leoncin

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Leoncin są odławiane przez Fundację Animal Rescue Poland, ul. Granitowa 18 C, 05-500 Piaseczno i umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddalone od Leoncina o prawie 80 km. Dla zwierząt gospodarskich opiekę zapewnia gospodarstwo rolne w miejscowości Gniewniewice Folwarczne nr 6.
Gmina Leoncin rozlokowana jest głównie na obszarach wiejskich dlatego, co do zasady nie prowadzone są akcje odławiania bezdomnych kotów. Koty wolnożyjące bytujące głównie w komórkach, stodołach, budynkach inwentarskich, na terenach niezamieszkałych posesji, są elementem ekosystemu wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty te nie mogą być traktowane jako typowe zwierzęta bezdomne, dlatego też nie należy ich wyłapywać i wywozić do schroniska, ponieważ są całkowicie nieprzystosowane do życia w niewoli i brak jest szans na ich udomowienie.
W budżecie Gminy Leoncin na 2021 r. zabezpieczone zostały środki finansowe na realizacje programu w wysokości 30 000,00 zł, w tym na: wyłapywanie, transport i opiekę w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie – 15 000,00 zł, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń komunikacyjnych z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych – 1 500,00 zł, zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz psów i kotów właścicielskich wraz z ich oznakowaniem (czipowaniem) – 8 000,00 zł z czego 4 000,00 zł to środki własne Gminy i 4 000,00 zł środki przekazane jako darowizna przez ZWIERZ Ogólnopolską Fundację na rzecz Ochrony Zwierząt, zakup i wydawanie karmy – 400,00 zł, usypianie ślepych miotów – 300,00 zł, ulotki i plakaty o tematyce określonej w programie – 200,00 zł, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie zastępczym – 1 300,00 zł.

Zakroczym

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wynosiła w roku 2021 – 58 000 zł. Na wyłapywanie, transport i umieszczenia w schronisku – 50 000,00 zł. Odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku zajmowała się firma BLIZZARD Bartosz Gadziomski z Błędowa w gminie Pomiechówek. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy były kierowane i utrzymywane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt CANIS w Kruszewie koło Goworowa oddalonym od Zakroczymia o ponad 100 km.
Zapewnieniem opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom oraz zapewnieniem miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim prowadzona była przez Gabinet Weterynaryjny w miejscowości Błędowo 14a w gminie Pomiechówek, prowadzonego przez Izabelę Szmurło. Na ten cel przeznaczono kwotę 6 000 zł. Na do okarmianie i opiekę nad wolno żyjącymi kotami – 2 000,00 zł. Tu należy dodać, że w uchwale zapisano „Koty wolno żyjące nie są narażone na bezdomność. Koty te nie podlegają wyłapywaniu. Gmina stwarza kotom wolno żyjącym warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Wolno żyjące koty z terenu Gminy będą dokarmiane karmą wydawaną na podstawie zgłoszeń mieszkańców (karmicieli), którzy mają pod opieką co najmniej 5 kotów. Dokarmianie będzie się odbywało cały rok, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.”

Czosnów

Gmina Czosnów przeznacza na opiekę i zapobieganie bezdomności zwierząt najwięcej środków w całym powiecie. W 2021 roku była to kwota – 158 000 zł. Lwią część kwoty przeznaczono na współpracę ze schroniskiem, które zajmuję się nie tylko zapewnieniem miejsca, ale też wykonywaniem usługi odławiania i transportu, w tym zwierząt uczestniczących w kolizjach drogowych i zapewnienie im opieki weterynaryjnej oraz właściwych warunków bytowania. Za usługę, którą realizuję dla gminy schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzone przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą przy ul. Modlińskiej w Jabłonnie schronisko otrzymało w ubiegłym roku kwotę 120 000 zł.
Ponadto na sterylizację lub kastrację zwierząt właścicielskich i kotów wolno żyjących przeznaczono kwotę 26 000 zł. Na usypianie ślepych miotów 2 000 zł; elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt właścicielskich 6 000 zł; dokarmianie kotów wolno żyjących, według zaistniałych potrzeb 2 000 zł; zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w miejscowości Cybulice Duże – 2 000 zł.
Zgłoszenia o zwierzętach błąkających się i pozostawionych bez opieki, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne należy kierować do Komisariatu Policji w Czosnowie pod numer telefonu 22 785-00-07.

Pomiechówek

W swojej polityce opieki nad bezdomnymi zwierzętami gmina ściśle współpracuje z miejscowym Stowarzyszeniem „Pomiechowskie Bezdomniaki”. W roku 2021 schroniskiem wyznaczonym do wywozu bezdomnych zwierząt był „Psi Raj” z Pasłęka.
W ubiegłym roku do Schroniska w Pasłęku, z którym Gmina Pomiechówek ma podpisaną umowę pojechał tylko jeden pies, natomiast Stowarzyszenie znalazło nowe domy dla 50 psów. Jeśli chodzi o koty, sukces jest jeszcze większy, ponieważ żaden kot nie został przewieziony do schroniska i aż 95 kotów znalazło nowych, kochających opiekunów, dzięki działaniom naszych wolontariuszy – powiedziała naszej redakcji Patrycja Dobrowolska, prezeska Stowarzyszenia. – W 2021 roku zaczipowano łącznie ok. 280 zwierząt, również dzięki zachęcaniu mieszkańców do czipowania swoich pupili, które w Gminie Pomiechówek jest darmowe dla osób zameldowanych na jej terenie. Przeprowadzono łącznie ok. 200 zabiegów kastracji zwierząt bezdomnych oraz wolno żyjących kotów. Dodatkowo Stowarzyszenie pomogło w sfinansowaniu zabiegów kastracji dla ok. 30 zwierząt właścicielskich.
Gmina w ubiegłym roku przeznaczyła z kasy miejskiej 117 000 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzakami.20 000 na współpracę ze Schroniskiem w Pasłęku. Będziemy się dowiadywać, czy w tym zakresie budżet został zweryfikowany. Jak za opiekę nad jednym psem to jednak bardzo dużo.
Znaczne środki przekazywane sią też dla współpracujących z gminą gabinetów weterynaryjnych (Mastif z Nowego Dworu i Przychodnia Zwierząt Nowakowski z Pomiechówka) , które sprawują całodobową opiekę lekarsko-weterynaryjną i zajmują się kastracją oraz sterylizacją zwierząt. Łącznie na ten cel przeznaczono 55 000 zł.
Dla zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich gmina wybrała gospodarstwo rolne pana Piotra Jarkowskiego z Pomiechowa i przeznacza na ten cel 2 000 zł. Odławianiem i transportem zwierząt zajmuję się podobnie jak na terenie Zakroczymia firma Blizzard z Błędowa, która inkasuje od gminy 10 000 zł rocznie. Na dokarmianie bezdomnych kotów oraz edukację mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt przeznaczono kwotę 30 000 zł.

Urząd Gminy finansuje utrzymanie zwierząt, będących po opieką naszych wolontariuszy i domów tymczasowych, takie jak odrobaczenie, zabezpieczenie przed pchłami oraz kleszczami, szczepienie i zabiegi kastracji. Wspiera także w dużej części w zakupie karmy dla bezdomnych psów oraz kotów wolno żyjących. Pod koniec roku Urząd Gminy sfinansował zakup pomieszczenia, które posłuży nam jako miejsce do zabezpieczania w nim bezdomnych kotów, co jest ogromnym sukcesem, ponieważ od dwóch lat jesteśmy świadkami niepokojąco zwiększającej się liczby bezdomnych kotów – ocenia współpracę z Urzędem P. Dobrowolska z „Pomiechowskich Bezdomniaków”.

Nasielsk

Gmina Nasielsk jest powierzchniowo największą gminą w powiecie. Środki, które zabezpieczyła na program opieki nad zwierzętami w ubiegłym roku to łącznie 52 000 zł. Schronisko, do którego przewożone są odłowione zwierzęta znajduję się na miejscu w Nasielsku jest to Fundacja Centrum Ochrony Środowiska przy ul. Dąbrowskiego. Zgodnie z umową schronisko musi zapewnić zwierzętom odpowiednie boksy dostosowane do ich wielkości z budą i zadaszeniami chroniącymi przed upałem czy deszczem, posiadające dostęp do światła dziennego i umożliwiające swobodne poruszanie się. Schronisko wykonuje też znakowanie (czipowanie) zwierząt oraz obligatoryjną kastrację lub sterylizację. Na ten cel przeznaczono w programie 10 000 zł. Wysokość środków przeznaczonych na zabiegi lekarsko-weterynaryjne w tym kastrację i sterylizację zwierząt domowych i wolno żyjących, usypianie ślepych miotów a także udzielanie pomocy zwierzętom rannym to 40 000 zł. Po 1 000 zł przeznaczono na dokarmianie kotów i zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, które znajduję się w gospodarstwie rolnym w miejscowości Psucin.

Wciąż brakuje edukacji

Jak widać z zaprezentowanego przez nas zestawienia, gminy w różnoraki sposób podchodzą do zagadnień opieki nad zwierzętami i zapobieganiu ich bezdomności. Jedni przeznaczają duże środki na współpracę z wybranym schroniskiem, inni na zapewnienie jak największej liczby kastracji i sterylizacji, a jeszcze inni na dobrą współpracę z organizacjami społecznymi. Wszystko może przynieść pożądany efekt w połączeniu z uświadamianiem samych właścicieli zwierząt o konieczności ich znakowania (wtedy nie ma problemu z odnalezieniem właściciela jeśli zwierzę się zgubi) oraz potrzebie sterylizacji i kastracji aby zapobiec niechcianemu rozmnażaniu.

– Współpraca Urzędów z organizacjami daje nadzieję na to, że problem bezdomności zwierząt w Polsce znacznie się zmniejszy. Ważne, by kłaść nacisk na finansowanie kastracji zwierząt właścicielskich oraz zachęcać mieszkańców do czipowania psów i kotów. Tylko w ten sposób fundusze przeznaczane na Program Opieki będą spożytkowane we właściwy sposób. Walka z bezdomnością zaczyna się bowiem w domach Polaków i ich świadomości – swoją wypowiedzią celnie podsumowała priorytety programu prezes P. Dobrowolska.

Luna i Gościu, adoptowane ze Stowarzyszenia „Pomiechowskie Bezdomniaki” znalazły swój szczęśliwy dom

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *