NOWODWORSKI. Kto powinien odśnieżać?

2022-12-16 3:15:56

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających bezpośrednio do ich nieruchomości. Nie mają jednak takiego obowiązku, gdy chodnik oddzielony jest od prywatnej działki pasem gruntu należącego do gminy np. trawnikiem


Nagłe nadejście zimy spowodowało powrót związanych z nią problemów. Należą do nich oprócz wyższych rachunków za ogrzewanie i kolejek w warsztatach blacharsko-lakierniczych również obowiązki związane z odśnieżaniem i sprzątaniem błota z jezdni i chodników.

Gmina ma obowiązek

Obowiązek utrzymania czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Dlatego to gminy powinny zapewnić czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania. Jednak część tych obowiązków już tradycyjnie została przeniesiona na właścicieli nieruchomości. Nie chodzi tu tylko o utrzymanie porządku na terenie prywatnych posesji, ale także na terenach do nich przyległych, będących na przykład własnością gminy.

Gdy gmina nie daje rady

Rozwiązanie takie jest dość kontrowersyjne, zwalnia bowiem organy gminy i podległe jej jednostki organizacyjne od wykonywania ustawowo nałożonych na gminę zadań własnych, przerzucając ciężar odpowiedzialności i obowiązków na określoną grupę właścicieli nieruchomości. Gdy prawo to powstawało, podnoszono zarzuty, że takie uregulowanie tego problemu stanowi naruszenie niektórych zasad konstytucyjnych oraz ingerencję w prawo własności. Jednak jak uznał ustawodawca, nie istniał wówczas równie efektywny sposób zapewnienia porządku, jak nałożenie obowiązku sprzątania na właścicieli prywatnych nieruchomości.

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, poprzez zgarnięcie ich na brzeg chodnika. Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także z ogólnych reguł kodeksu cywilnego. Nakładają one na właścicieli nieruchomości odpowiedzialność za szkody, jakie mogą ponieść inne osoby na skutek nie wywiązania się przez właścicieli z ich obowiązków.

Odpowiedzialność

Na osoby nie stosujące się do obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, może zostać nałożony mandat karny, a także może zostać w ich sprawie sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu. W pewnych przypadkach oprócz odpowiedzialności na podstawie kodeksu wykroczeń oraz odpowiedzialności odszkodowawczej może wchodzić w rachubę także odpowiedzialność karna. Może ona dotyczyć osób, które nie dopełniły ciążących na nich obowiązków, a to z kolei stało się przyczyną zdarzenia, w wyniku którego inne osoby doznały obrażeń ciała albo innego uszczerbku. Taką odpowiedzialność mogą więc ponieść zarówno osoby, które nie usunęły lodu z chodnika czy sopli z dachu jak i odpowiedzialne za to, że na drodze szybkiego ruchu zrobiła się ślizgawka.

Chodniki, których nie musi sprzątać właściciel

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, pod warunkiem, że chodnik ten bezpośrednio przylega do granicy nieruchomości. Wynika z tego, że właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do sprzątania takiego chodnika, który oddzielony jest od granicy działki choćby niewielkim trawnikiem. Właściciel nieruchomości nie jest także obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Obowiązki innych podmiotów

Obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych generalnie należą do gminy. Dlatego tylko w określonych ściśle przypadkach spoczywają na innych podmiotach. Przypadki te opisujemy poniżej: Na terenach budów wszelkie obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku należą do wykonawcy robót budowlanych. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządów dróg. Należy do nich również: zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

MACIEJ LERMAN

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *