NASIELSK. Stowarzyszenie punktuje władzę

2019-11-07 2:16:24

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk przygotowało ocenę mijającego roku pod kątem działań Burmistrza oraz Rady Miejskiej. Poniżej prezentujemy ocenę, wnioski, uwagi oraz podsumowanie dotychczasowych działań władzy. W kolejnym numerze Tygodnika opublikowane zostaną oceny innych dziedzin życia, które dotyczą mieszkańców gminy Nasielsk

Aby podsumować jaki był to rok, odniesiemy się do wytycznych Fundacji Batorego, która pomaga stowarzyszeniom w aktywnym podejmowaniu działań oraz kontrolowaniu działalności samorządu. Mamy nadzieję, że w ten sposób unikniemy korelacji z oficjalnym przekazem Urzędu Miejskiego i będzie to ocena rzetelna.

Oświata

Nie jest częstym tematem poruszanym na sesjach Rady Miasta. Przewodniczący komisji oświaty, radny Brodowski zadał pytanie na jednej z ostatnich sesji o prace nad audytem o szkołach, ale nie uzyskał na nie odpowiedzi. Audyt ten wskazuje, że sposobem na zmniejszenie nakładów finansowych na oświatę jest likwidacja obwodów i utworzenie jednej szkoły podstawowej w Nasielsku. Koszty utrzymania szkół to rząd kilku milionów złotych (w przyszłym roku ma być to kwota 9 mln zł), a mała kwota przeznaczona na subwencję oświatową powoduje, że gmina musi znaleźć środki w budżecie, rezygnując z wielu inwestycji.

Wspomniane obwody stanowią również duży problem w kontekście małych szkół np. w Popowie Borowym, która dzięki nowo wybudowanej sali sportowej zwiększyła swój potencjał edukacyjny, ale w żaden sposób – pomimo organizowania różnych akcji przez dyrekcję szkoły – nie może zachęcić rodziców do wyboru tej placówki dla swoich pociech. Skutkuje to małą liczebnością uczniów, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do nieutworzenia pierwszych klas w przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że ten trudny temat będzie musiał być w najbliższym czasie rozwiązany. I nie tylko z uwagi na groźbę małej liczby dzieci w oddziałach szkolnych czy ponoszonych kosztów, ale również z uwagi na potrzebę zatrzymywania absolwentów szkół podstawowych w Nasielsku. W tej chwili bardzo duża ilość uczniów dojeżdża do miejscowości sąsiednich i choć szkoły średnie nie leżą w kompetencji gminy, to warto aby temat edukacji młodych mieszkańców Nasielska został podjęty.

Na duży plus w działalności burmistrza zasługuje wprowadzenie dzienników elektronicznych (co prawda z delikatnym poślizgiem – miały być od 1 września 2019 r.). Przy odpowiednim wyposażeniu szkół w sprzęt informatyczny dla nauczycieli, narzędzie to nie tylko umożliwi bliższy kontakt rodziców ze szkołą, ale w dużej mierze pomoże gronu pedagogicznemu w ich codziennej pracy.

W dalszym ciągu duże koszty energii elektrycznej ponoszone są na utrzymanie przedszkola. Podział na oddział przedszkolny i żłobkowy, brak jasnego oraz czytelnego wyjaśnienia ze strony burmistrza dlaczego energia w nowoczesnym budynku tak dużo kosztuje –zasługuje na duży minus.

Polityka mieszkaniowa

Tym zadaniem w imieniu gminy zajmuje się spółka NBM, w której gmina ma 100% udziału. Pomimo, że są tam wydatkowane publiczne pieniądze, burmistrz zasłania się przed mieszkańcami i radnymi przepisami prawa, odmawiając jakiegokolwiek rozsądnego komentarza na temat zadłużenia. Zainteresowani nie mogą również uzyskać dostępu do przeprowadzonego audytu w tej spółce. Jedyny komentarz i odpowiedź, jaką uzyskaliśmy od burmistrza jest tłumaczenie, że powodem zadłużenia są koszty utrzymania składowiska odpadów w Jaskółowie i brak budowy nowych mieszkań. Dzięki dostępowi do informacji publicznej pozyskanej od zarządcy NBM dotyczącej kosztów ponoszonych przez gminę na wysypisku w Jaskółowie wiemy, że bilans nie jest ujemny. Czy zatem na ten wynik może mieć wpływ jedynie brak nowych mieszkań? Faktem jest, że wielorodzinne budynki zostały wybudowane na osiedlu “Płońska” już kilka lat temu. Później został jeszcze oddany do użytku budynek w Chrcynnie, jednakże od tamtego czasu liczba oddanych mieszkań równa się 0, a liczba oczekujących na przydział lub poprawę mieszkania pozostaje na podobnym poziomie. Faktem jest również to, że była prezes NBM została odwołana po nagłośnieniu informacji o długu NBM, ale bez żadnego komentarza ze strony burmistrza o przyczynach tej decyzji. Osiągnięty przez spółkę NBM zysk ponad 1 mln zł. w 2012 r. z roku na rok przynosił stratę, aby w 2018 r. zanotować na minusie ponad 0,5 mln zł. Od kilku miesięcy na stanowisku prezesa NBM jest zatrudniona nowa osoba, a radni podjęli uchwałę o oddłużeniu mieszkańców zalegających z czynszami.

Kultura

W bieżącym roku swoje 70-lecie obchodziła Biblioteka Miejska, mająca swoje filie w Cieksynie i Pieścirogach. Utworzona zaraz po II wojnie światowej biblioteka, ma problem ze swoją siedzibą. Jej ładny, zabytkowy budynek w żaden sposób nie spełnia wymogów nowoczesnego, dostępnego dla wszystkich osób miejsca. Podobne problemy ma NOK, który mógłby poszerzyć swoją ofertę i działalność, jednak z uwagi na problemy “lokalowe” nie ma takiej możliwości. Na duży plus zasługuje zaangażowanie dyrektorów i personelu obu instytucji w organizowanie w ciągu całego roku spotkań, wystaw, koncertów, imprez, projekcji nowych filmów i eventów. Wspomnimy tylko nieliczne przedsięwzięcia, jakimi są wycieczki rowerowe z historią w tle czy seanse wyświetlane pod chmurką w okresie wakacyjnym. Obie te oferty cieszą się dużym zainteresowaniem i są doceniane przez mieszkańców. Na uwagę zasługują również spotkania aktywizujące organizowane przez UM w świetlicach wiejskich. Minusem jest ubogi wachlarz zajęć dedykowanych dla młodzieży, której część zmuszona jest wobec braku alternatywy uczęszczać na płatne zajęcia organizowane w innych placówkach.

W tym roku burmistrz podpisał umowę na projekt NOK wraz z rewitalizacją skweru. Została także uzyskana kwota 260 tys. zł. na przebudowę budynku biblioteki dotycząca m.in. termomodernizacji budynku. Na to ostatnie zadanie, które ma być wykonane do końca roku, UM nie ma zgody konserwatora zabytków, zatem jego realizacja stoi pod dużym znakiem zapytania.

Usługi komunalne

W tym roku została oddana do użytku kanalizacja obejmująca obszar ok. 6 km Nasielska. Jest to o tyle istotne, że z większości budynków na tym terenie ścieki odprowadzane były poprzez instalacje ogólnospławne lub rury kanalizacyjne wprost do rzeki. Mieszkańcy dostali nakaz podłączenia się do nowej instalacji i to jest niewątpliwie duży plus działalności burmistrza Ruszkowskiego oraz osób pracujących przy tym projekcie. Pozostaje nadal kwestia skanalizowania pozostałej części naszego miasta w tym ścisłym jego centrum oraz rozważenie skanalizowania pozostałych miejscowości oddalonych o kilka lub kilkanaście kilometrów od miasta. Do pozytywnych działań należy również pomoc udzielona przez burmistrza w zakresie przyspieszenia prac nad podłączeniem do sieci gazowej kilku miejscowości z gminy Nasielsk.

W grudniu ubiegłego roku gmina stanęła przed problemem nieodbierania odpadów zmieszanych od mieszkańców. Oficjalnie dowiedzieliśmy się, że powód był niezależny od gminy, a związany z rejonizacją przekazywania odpadów, w której limit został przekroczony. Kilka miesięcy temu radni podjęli uchwałę, która przyczyni się do wyłonienia nowego odbiorcy odpadów dla terenu miasta i gminy. Zapisy tej uchwały m.in. związane z częstotliwością odbioru odpadów segregowanych, według UM będą miały wpływ na uzyskanie w przetargu – który został niedawno ogłoszony – niższych cen niż w gminach sąsiednich. Po wyłonieniu nowego odbiorcy odpadów nasielszczan tak, jak wszystkich mieszkańców Polski, będzie obowiązywał nowy system segregacji, zgodnie z zasadami oparty na pięciu kolorach. Na minus należy zaliczyć brak edukacji i szkoleń mieszkańców w zakresie odpowiedniej segregacji odpadów, tak abyśmy zdołali sprostać rosnącym wymaganiom i uniknęli w przyszłości kar.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *