Facebook

Wszyscy za wójtem

2016-04-08 4:39:56

30 marca wójt Czosnowa – Antoni Kręźlewicz otrzymał absolutorium za prawidłowie wykonanie budżetu gminy w 2015 r. Decyzję podjęli jednogłośnie czosnowscy radni.

Przed przystąpieniem do głosowania samorządowcy zapoznali się ze sprawozdaniem skarbnik gminy – Teresy Kicińskiej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stanowiska poszczególnych komisji merytorycznych Rady Gminy oraz komisji rewizyjnej przedstawili ich przewodniczący. Opinię na temat realizacji budżetu przedstawił również sam wójt.
W ocenie włodarza, ubiegłoroczny budżet jest jednym z najlepszych od 1990 roku. Dochody gminy, których wysokość przewidziano początkowo na  37 mln 844 tys. zł, zwiększono finalnie o 7 mln 200 tys. zł. Jak stwierdził, to wynik pozyskania ponad 5 milionów środków z Unii Europejskiej oraz innego rodzaju dotacji.
Następnie wójt omówił poszczególne grupy wydatków bieżących. Na różnorodne formy pomocy społecznej przeznaczono 3 mln 850 tys. zł. Na szeroko rozumiane cele oświatowe – ponad 16 mln zł. Gospodarka odpadami pochłonęła ponad milion złotych. Podobną kwotę przeznaczono na wydatki związane z bezpieczeństwem, przede wszystkim funkcjonowaniem działających na terenie gminy jednostek ochotniczej straży pożarnej.
Majątek trwały gminy Czosnów wzrósł w ubiegłym roku o 13 mln zł, przede wszystkim na skutek budowy kanalizacji w Cybulicach, Cybulicach Małych, Cybulicach Dużych i Czeczotkach.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu. Wśród argumentów, przemawiających za podjęciem takiej decyzji wymieniono zachowanie równowagi budżetowej (dochodów i rozchodów) w tym m.in. brak przekroczenia planowanych wydatków, nieuzasadnionych znacznych rozbieżności pomiędzy wykonaniem wydatków a wykonaniem dochodów, nieuzasadnionego niewykonania planu dochodów lub zbyt dużego przekroczenia tego planu. Nie stwierdzono również uchybień formalnych i prawnych.
Uchwalony budżet (wraz z wprowadzonymi zmianami) przewidywał realizację dochodów gminy w wysokości 45 34 558,75 zł. Ostatecznie wyniosły one 46 446 471,02 zł, co stanowi 103,14% zakładanej kwoty. Wydatki z kolei przewidywano w wysokości 48 196 687, 49 zł. Wydano 42 727 898,99 zł, co stanowi 88,65% planu. Wynik budżetu gminy Czosnów za rok 2015 zamknął się nadwyżką w kwocie 3 718 572,03 zł na planowany deficyt w wysokości 3 162 128,74 zł. Na spłatę pożyczek i kredytów przeznaczono w ubiegłym roku 2 451 398,75 zł.

Tomasz Parciński

Podobne artykuły

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…