REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE ZATYTUŁOWANEJ „GALA 25-LECIA TYGODNIKA NOWODWORSKIEGO”

2018-01-21 8:13:47

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 62, poz. 504) .

2. Regulamin jest opracowany przez organizatora imprezy pod nazwą: „GALA 25-LECIA TYGODNIKA NOWODWORSKIEGO”, która odbędzie się w dniu 17 lutego 2018 roku w Nowym Dworze Mazowieckim – Hala Widowiskowo-Sportowa NOSiR przy ul. Sportowej 66 (zwanej dalej:„Imprezą”), tj. przez Agencję TiO Paweł Kozera, z siedzibą w Legionowie przy ulicy Rynek 2 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

Służby Porządkowe” oznacza, powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony osób, legitymujące się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę firmy zabezpieczającej imprezę i numer identyfikacyjny pracownika agencji ochrony.

Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie i przebywającą na „Terenie Imprezy”. Uczestnikiem Imprezy może być osoba powyżej 12 roku życia (osoby młodsze tylko pod opieką osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność).

Po godz. 22.00 osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.

Teren Imprezy” – teren ogólnodostępny, obejmuje obszar Hali Widowiskowo – Sportowej NOSiR przy ul. Sportowej 66, z wyłączeniem trybun, na którym przeprowadzona jest Impreza z wydzielonymi strefami:

Strefa I sceny i zaplecza technicznego” – teren zamknięty, ogrodzony barierami ochronnymi, miejsce przebywania wykonawców, służb scenicznych i organizatora – wstęp za okazaniem identyfikatora,

Strefa II VIP” – teren zamknięty, wygrodzony barierami ochronnymi, pozostający pod szczególnym nadzorem Służb Porządkowych, miejsce przebywania zaproszonych „Uczestników Imprezy”. Prawo przebywania w strefie II mają wyłącznie osoby posiadające stosowne zaproszenia

Strefa III Teren Imprezy Kulturalnej” – teren wygrodzony barierami ochronnymi, pozostający pod szczególnym nadzorem Służb Porządkowych, miejsce przebywania „Uczestnika Imprezy”. Prawo przebywania w strefie III mają Uczestnicy Imprezy bezwarunkowo spełniający warunki niniejszego Regulaminu. Strefa III otwarta dla uczestników Imprezy od godz. 17:30 do godz. 23.00.

Strefa IV handlowa – znajduje się w hali widowiskowo – sportowej NOSiR i obejmuje stoiska handlowe (słodycze, zabawki, gofry itp.)

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO STREF:

6. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 11 poniżej, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:

A. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie: (i) zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy;(i) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

B. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 13 lit a) – c) Regulaminu.

7. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadającym dokumentu tożsamości,

b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt. 17 Regulaminu,

d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

e) noszącym buty o metalowych zakończeniach,

f) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

g) posiadającym szklane pojemniki lub puszki itp.,

h) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.

i) osobom poniżej 12 roku życia bez opieki dorosłych opiekunów

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

8. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie kierownika kierującego Służbami Porządkowymi organizującego pracę Służb Porządkowych;

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

9. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

10. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

11. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

– materiałów wybuchowych,

– wyrobów pirotechnicznych,

– materiałów pożarowo niebezpiecznych,

– napojów alkoholowych,

– środków odurzających lub substancji psychotropowych,

butelek plastikowych o pojemności większej niż 0,5l

Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy bez obowiązujących zabezpieczeń, oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

12. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

13. Służby Porządkowe, legitymując się licencją pracownika ochrony umieszczoną w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b) przeglądania zawartości wnoszonych na Teren Imprezy toreb, dotyczy również damskich torebek

c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

14. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

15. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:

– ręczne wykrywacze metalu,

– wzory identyfikatorów

– inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

16. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

17. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

18. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego przez Organizatora Imprezy zostanie w trybie natychmiastowym usunięty z imprezy.

19. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub zaszła potrzeba usunięcia ich z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługuje prawo roszczenia.

20. W przypadku stawiania oporu Służbom Ochrony w/w osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

21. Sprzęt obsługujący Imprezę, ulokowany jest na Terenie Imprezy w „Strefie sceny i zaplecza technicznego” i „Strefie widowni”: scena koncertowa, sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, wygrodzenia (bariery ochronne), krzesła, przenośne trybuny i pojazdy służb technicznych oraz wykonawców

22. Organizator wyznacza strefy podziału Terenu Imprezy:

Sceny i zaplecza technicznego

Strefy VIP

Widowni

oraz

Strefy gastronomicznej i handlowej

Punkt medyczny

23. Organizator zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

24. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

25. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

26. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu imprezy, w razie nie stosowania się, przysługuje nałożenie na niego grzywny lub kary aresztu.

27. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy i „Terenie Ośrodka” mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Osoby te uczestniczą w niej na własne ryzyko oraz przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone – tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436).

28. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

29. Uczestnik ma obowiązek stosować się do regulaminu i Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

30. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie Imprezy powinny:

– natychmiast powiadomić Służby Porządkowe Organizatora

– unikać paniki

– stosować się do poleceń i komunikatów Służb Porządkowych Organizatora

– w sposób spokojny i opanowany kierować się do wyjścia

– nie utrudniać dojazdu i prowadzenia akcji służbom ratowniczym

V. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

31. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

32. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

33. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

34. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań

36. Niniejszy Regulamin

– opublikowany zostanie na stronie internetowej Organizatora www.nowodworski.info na minimum 7 dni przed terminem imprezy

– wywieszony zostanie przy wejściu na Teren Ośrodka i Teren Imprezy

37. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w punkcie 2.

38. Zmiany Regulaminu wymagają ich podania do wiadomości w sposób opisany w pkt. 37 Regulaminu.

39. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

40. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o imprezach masowych.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…