Facebook
Radni “rozliczali” burmistrza

2016-07-03 10:15:26

W czwartek 23 czerwca w nasielskim “Ratuszu” miała miejsce XXIII sesja Rady Miejskiej. Główną uchwałą, jaką tego dnia podejmowano, była uchwała absolutoryjna. Dotyczyła “rozliczenia” burmistrza z wykonania budżetu roku 2015.

Zarówno Komisja Rewizyjna nasielskiej rady, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa wydały opinię pozytywną w sprawie wykonania budżetu i wniosły o udzieleniu burmistrzowi absolutorium. Ponadto na sesji, przed podjęciem ostatecznej decyzji, odbyła się debata budżetowa.

Kolejnym krokiem było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Sprawozdanie to przyjęto 9 głosami “za”, przy 4 głosach “przeciw” i jednym głosie wstrzymującym.

 

Dziesięciu za wójtem

Minimalnie inny był rozkład głosów przy podejmowaniu ostatecznej uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium. Tu 10 osób opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, 3 osoby były przeciwne i jedna osoba oddała głos wstrzymujący. Jeden radny był nieobecny na sesji.

Odpowiedź na pewne niekonsekwencje uwidocznione w głosowaniach zawarta była w debacie budżetowej. Jeden z radnych zwrócił uwagę, którą można zawrzeć w wypowiedzianym przekonaniu, że znaczenie absolutorium nie jest takie, jak na ogół sobie wyobrażamy. Jest to niejako rozliczenie burmistrza, ale też zarazem rozliczenie całej Rady. Symptomatyczne w tej kwestii jest to, iż uchwała budżetowa w ciągu roku zmieniana była aż 19 razy.

Rosnący dług

Niejako zobrazowaniem tej sytuacji była zmieniana także na tej sesji uchwała budżetowa na rok 2016. Jeszcze w ostatniej chwili zostały w tej sprawie wniesione do projektu uchwały i przyjęte przez Radę do procedowania autopoprawki burmistrza. Według aktualnego stanu dochody gminy w roku 2016 przewidziane są na kwotę 67 350 862,31 zł, wydatki zaś – 72 803 193,31 zł. Z przytoczonych liczb widać, że nasielska gmina więcej pieniędzy wydaje, niż ich ma. To wpływa oczywiście na rosnący dług.

 

Kontrowersyjne uchwały

Na sesji radni przyjęli też do wiadomości szereg sprawozdań z gminnych jednostek organizacyjnych oraz 15 innych uchwał. Jedna z nich dotyczyła zmiany kategorii drogi powiatowej relacji Siennica-Mogowo, co w efekcie stanowi podstawę do przejęcia tej drogi od powiatu przez gminę.

Uchwałą, która wzbudziła pewne kontrowersje, była ta dotycząca sprawy udzielenia poparcia dla podziału statystycznego województwa mazowieckiego. Została ona podjęta przy aprobacie 8 osób, dwie osoby były przeciwne tej decyzji, a 4 osoby oddały głos wstrzymujący.

Tu nasuwa się spostrzeżenie, że radni nie bardzo znali problem związany z tą uchwałą. Jeden z nich zgłosił uwagę, żeby z uchwały usunąć wyrażenia mówiące, że Rada zdecydowanie popiera zmiany w podziale statystycznym województwa mazowieckiego. Dało się zauważyć, że chyba nikt nie wiedział, co zawarte jest w tej propozycji, a może mieć ona historyczne znaczenie dla losów nasielskiej gminy.

Dzieci na sesji

Ponadto radni zostali poinformowani o działaniach burmistrza i przewodniczącego Rady w okresie między sesjami. Zarówno mieszkańcy gminy, jak i radni mieli możność zgłoszenia pytań i wniosków dotyczących problematyki gminnej.

Po raz kolejny na sesję przybyła z dziećmi ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku działaczka Stowarzyszenia “Europa i My” i po raz kolejny zachęcała radnych do ściślejszej współpracy ze swymi wyborcami.

Andrzej Zawadzki

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *