Popełnili poważne błędy

2018-04-22 10:57:52

Wojewoda uznał za częściowo nieważną uchwałę Rady Gminy Leoncin, dotyczącą uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Ośniki. Wytknięto ewidentną sprzeczność pomiędzy częścią tekstową, a graficzną uchwały oraz wewnętrzną sprzeczność ustaleń w części tekstowej.

Wewnętrzna sprzeczność ustaleń części tekstowej uchwały polegała na braku jednoznacznego określenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 9R oraz układu komunikacyjnego w odniesieniu do terenów oznaczonych jako drogi wewnętrzne, oznaczone symbolem KDW.

Można i nie można

Rada Gminy w podjętej uchwale w jednym miejscu zakazała zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 9R, natomiast w innym dopuściła tworzenie nowej zabudowy zagrodowej. Także w części graficznej uchwały na wyżej wspomnianym terenie wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy. Przytoczone tu ustalenia uchwały, wskazują na wzajemną sprzeczność oraz niezgodność z rysunkiem planu, który na tym terenie jednoznacznie mówi o możliwości zabudowy. I właśnie tą wewnętrzna sprzeczność zapisów i rysunku planu przestrzennego została zakwestionowana przez nadzór wojewody.

Gdzie są wewnętrzne drogi?

W zakwestionowanej uchwale, jako teren pod drogi wewnętrzne wskazano teren oznaczony symbolem 4KDW. Z zapisów uchwały wynika, że nie zawiera ona ustaleń dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej wyżej wspomnianym symbolem. Zawiera ona jednak ustalenia dla terenu drogi wewnętrznej o symbolu 7KDW, którego, uwaga, nie ma w rysunku planu i dla którego w uchwale nie zawarto żadnych ustaleń. Biorąc to pod uwagę, nadzór wojewody stwierdził, że z podjętej uchwały nie wynika w jednoznaczny sposób, czy przedmiotem ustaleń jest teren oznaczony symbolem 4KDW, czy też teren oznaczony symbolem 7 KDW. I w tej części uchwały wojewoda dopatrzył się naruszenia przepisów i stwierdził jej nieważność.

Wojewoda stwierdza częściową nieważność uchwały

Badanie przez nadzór wojewody uchwał dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ogranicza się do badania ich zgodności z prawem, z uwzględnieniem przestrzegania zasad planowania przestrzennego oraz określonej ustawą procedury planistycznej. Stwierdzone nieprawidłowości kwalifikowały się do stwierdzenia nieważności uchwały w części, co oznacza, że uchwalone przez Radę Gminy Leoncin w pozostałym zakresie regulacje planów zagospodarowania przestrzennego są wiążące.

Od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, gminie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jacek Jankowski

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *