Facebook

Popełnili poważne błędy

2018-04-22 10:57:52

Wojewoda uznał za częściowo nieważną uchwałę Rady Gminy Leoncin, dotyczącą uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Ośniki. Wytknięto ewidentną sprzeczność pomiędzy częścią tekstową, a graficzną uchwały oraz wewnętrzną sprzeczność ustaleń w części tekstowej.

Wewnętrzna sprzeczność ustaleń części tekstowej uchwały polegała na braku jednoznacznego określenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 9R oraz układu komunikacyjnego w odniesieniu do terenów oznaczonych jako drogi wewnętrzne, oznaczone symbolem KDW.

Można i nie można

Rada Gminy w podjętej uchwale w jednym miejscu zakazała zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 9R, natomiast w innym dopuściła tworzenie nowej zabudowy zagrodowej. Także w części graficznej uchwały na wyżej wspomnianym terenie wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy. Przytoczone tu ustalenia uchwały, wskazują na wzajemną sprzeczność oraz niezgodność z rysunkiem planu, który na tym terenie jednoznacznie mówi o możliwości zabudowy. I właśnie tą wewnętrzna sprzeczność zapisów i rysunku planu przestrzennego została zakwestionowana przez nadzór wojewody.

Gdzie są wewnętrzne drogi?

W zakwestionowanej uchwale, jako teren pod drogi wewnętrzne wskazano teren oznaczony symbolem 4KDW. Z zapisów uchwały wynika, że nie zawiera ona ustaleń dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej wyżej wspomnianym symbolem. Zawiera ona jednak ustalenia dla terenu drogi wewnętrznej o symbolu 7KDW, którego, uwaga, nie ma w rysunku planu i dla którego w uchwale nie zawarto żadnych ustaleń. Biorąc to pod uwagę, nadzór wojewody stwierdził, że z podjętej uchwały nie wynika w jednoznaczny sposób, czy przedmiotem ustaleń jest teren oznaczony symbolem 4KDW, czy też teren oznaczony symbolem 7 KDW. I w tej części uchwały wojewoda dopatrzył się naruszenia przepisów i stwierdził jej nieważność.

Wojewoda stwierdza częściową nieważność uchwały

Badanie przez nadzór wojewody uchwał dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ogranicza się do badania ich zgodności z prawem, z uwzględnieniem przestrzegania zasad planowania przestrzennego oraz określonej ustawą procedury planistycznej. Stwierdzone nieprawidłowości kwalifikowały się do stwierdzenia nieważności uchwały w części, co oznacza, że uchwalone przez Radę Gminy Leoncin w pozostałym zakresie regulacje planów zagospodarowania przestrzennego są wiążące.

Od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, gminie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jacek Jankowski

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *