Facebook

NOWY DWÓR MAZ. Leczenie na kredyt, czyli tarapaty naszego szpitala

2019-11-19 12:39:53

Październikowe posiedzenie Rady Powiatu Nowodworskiego przyniosło bardzo niepokojące wieści dotyczące sytuacji finansowej Nowodworskiego Centrum Medycznego. Paradoksalnie, nowodworski szpital nadal się rozwija, a jego dyrekcja planuje kolejne inwestycje. Dziś na ten temat rozmawiamy z jego dyrektorem naczelnym, mgr Jackiem Kacperskim

 Redakcja: Panie Dyrektorze, kierowana przez Pana placówka zaczyna przynosić straty. Tylko za pierwsze półrocze tego roku sięgnęły one półtora miliona złotych. Co się dzieje?

Jacek Kacperski: Za pierwsze półrocze 2019 roku, Nowodworskie Centrum Medyczne osiągnęło stratę w wysokości 1 458 580,95 zł, przy czym nadwykonania wyniosły 1 676 979,61 zł. Tak więc gdyby NFZ zapłacił nam wypracowane nadwykonania za I półrocze, to Szpital osiągnąłby za I półrocze zysk w wysokości 218 398,66 zł, a dodatkowo poprawiłoby to płynność finansową placówki. Na koniec września bieżącego roku, po zapłacie dodatkowych środków przez NFZ w wysokości niemal 400 000,00 zł, strata Nowodworskiego Centrum Medycznego wynosi 1 247 514,55 zł., natomiast pozostałe nadwykonania są na poziomie 1 535 440,94 zł.

Red.: Gdyby NFZ zapłacił… ale jednak nie zapłacił. Jakieś działania zaradcze?

J.K.: Takie działania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia zmuszają Dyrekcję NCM do rozważenia możliwości ograniczenia dostępności świadczeń dla pacjentów, np. zabiegów chirurgicznych planowych, ortopedycznych (chirurgia ręki), gastroskopii, kolonoskopii oraz zabiegów ginekologicznych. Jednakże ze względów społecznych, Dyrekcja NCM nie zamierza ograniczać dostępności świadczeń dla pacjentów. W związku z zaistniałą sytuacją, jako dodatkowe działanie w kierunku poprawy sytuacji finansowej naszego Szpitala, otworzyliśmy specjalne konto bankowe, numer tego konta: 04 8009 1062 0012 9554 2007 0322, na które mieszkańcy chcący wesprzeć finansowo nasz Szpital, mogą dokonywać na nie wpłat, a my za zebrane na tym koncie środki finansowe, będziemy kupowali sprzęt medyczny, niezbędne leki oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku tj. opatrunki, strzykawki…

Red.: Tak duże problemy finansowe to jednak jakaś nowość…

J.K.: – Pragnę zauważyć, iż do roku 2016 Nowodworskie Centrum Medyczne osiągało dodatni wynik finansowy, jednakże od roku 2017, sytuacja ta uległa znacznemu pogorszeniu, co spowodowane było wymogami podwyżek płac oraz wzrostem norm zatrudnienia. Wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2018 r. do 2100 zł brutto oraz wzrost wysokości stawki godzinowej dla umów zleceń do kwoty 13,70 zł brutto, a następnie w roku 2019, wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 2 250,00 zł brutto oraz wzrost wysokości stawki godzinowej do 14,70 zł dla umów zleceń miało znaczący wpływ na koszty wynagrodzeń w roku 2018 oraz bieżącego roku 2019. Wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2020 r. do kwoty 2 600,00 zł brutto oraz wzrost  wysokości stawki godzinowej dla umów zleceń do kwoty 17,00 zł brutto spowoduje roczny skutek finansowy w wysokości 179 889,00 zł. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, nakłada na każdy podmiot leczniczy obowiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia (ustalanego algorytmem wskazanym w art. 3 ust. 1) — w drodze porozumień zawieranych ze związkami zawodowymi, a jeśli to niemożliwe, w drodze zarządzenia kierownika. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zmianie ulegają przepisy w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany dotyczą m.in. wzrostu wynagrodzeń lekarzy specjalistów. Nowelizacja ustawy nałożyła na nas obowiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy specjalistów od dnia 1 lipca 2018 r., którzy złożą zobowiązanie do nieudzielania świadczeń u innego świadczeniodawcy do poziomu 6750,00 zł brutto. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia jedynie refundację podwyżki stawki zasadniczej i dodatku stażowego. Szpital był zmuszony do poniesienia kosztów wzrostu wynagrodzeń za dyżury medyczne oraz innych dodatków z wyrównaniem od 1 lipca 2018 r., na które nie było wskazanego źródła finansowania. Dodatkowym obciążeniem finansowym jest dla nas podpisane w dniu 9 lipca 2018 roku porozumienie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem zdrowia i Prezesem NFZ, mające na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce.

Red.: Rozumiem, że za problemami finansowymi stoją rosnące koszta funkcjonowania placówki?

J.K.: Koszty związane z działalnością naszej placówki cały czas rosną, Szpital zobowiązany jest udzielić pomocy każdemu pacjentowi zgłaszającemu się w trybie nagłym. Niestety, jest to znaczne obciążenie budżetu szpitala, powodujące przekroczenie planowanego finansowania, a co za tym idzie, coraz większą stratę finansową oraz utratę płynności finansowej. Brak ponownej, wyższej wyceny świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, będzie działać na niekorzyść pacjentów. Wycena ryczałtu na rok 2019 nie jest adekwatna do pokrycia wzrostu kosztów ogólnych placówki. W obecnej chwili jesteśmy na etapie rozliczania środków unijnych z dwóch projektów, tj.: “Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim” oraz “Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym”. Niestety, refundacja środków z w/w projektów zostanie nam zwrócona dopiero po pełnym rozliczeniu, natomiast środki te musieliśmy już zapłacić wykonawcy oraz dostawcom. W sumie kwota refundacji wynosi niemal 500 000,00 zł. Dodatkowo jesteśmy w trakcie realizacji innych projektów unijnych np. termomodernizacji, gdzie refundację za poniesione w obecnej chwili koszty otrzymamy dopiero za kilka miesięcy.

 Red.: Jakieś konkretne plany?  

J.K.: Ze względu na utratę płynności finansowej, zwróciliśmy się z prośbą do Organu Założycielskiego o wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczki odnawialnej. Na posiedzeniu Zarząd Powiatu Nowodworskiego przeanalizował sytuację finansowa NCM i wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2 milionów złotych, z zabezpieczeniem spłaty kredytu poprzez udzielenie poręczenia przez Powiat Nowodworski. Dzięki tej decyzji, oferty na kredyt składają banki, co będzie skutkowało niższym niż w instytucjach finansowych kosztem zaciąganego kredytu. Zaciągnięcie kredytu pozwoli nam ustabilizować płynność finansową Szpitala aż do czasu nowej – mamy nadzieję korzystniejszej – wyceny świadczeń leczenia szpitalnego, zwiększonej do poziomu realnych potrzeb. Obecnie jesteśmy przed podpisaniem umowy na przedsięwzięcie pn. “Zmniejszenie zużycia energii w budynkach szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim”. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku szpitala. W ramach przedsięwzięcia nastąpi ocieplenie ścian zewnętrznych starszej części, ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej, ocieplenie stropu, ocieplenie stropodachu, a także ocieplenie stropu nad przejściem i wiele, wiele innych.

Red.: Panie Dyrektorze, dziękuję za rozmowę. Za tydzień wrócimy do jaśniejszej strony Pana pracy, czyli planów na przyszłość i rozwoju szpitala.

Rozmawiał: Piotr Korycki

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…