NOWY DWÓR MAZ. Czy znajdą się pieniądze na podwyżki dla strażaków-ochotników?

2022-04-12 10:24:17

W czasie ostatniej sesji Rady Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, radni nie doszli do porozumienia w sprawie wysokości ekwiwalentu dla strażaków z jednostek OSP. Projekt uchwały zakładał stawki ekwiwalentu na poziomie z roku 2019, z czym nie wszyscy radni chcieli się zgodzić


Zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa GUS. W chwili obecnej jest to kwota do 32 zł. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy. Rady Miast i Gmin mają widełki czasowe od 1 stycznia do 30 czerwca na podjęcie stosownej uchwały.

Projekt zdjęty z porządku obrad

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta został przedłożony projekt uchwały, który zakładał utrzymanie stawek obowiązujących od 2019 roku, czyli – 21 zł za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i 12 zł za uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach.
Radny Sławomir Michałowski zwrócił się do zgromadzonych z propozycją podwyższenia stawek ekwiwalentu. We wniosku poparł go radny Marcin Ozdarski. W odpowiedzi od Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego usłyszeli, że zmiana wymaga poprawek w budżecie, w którym nie są przewidziane wyższe środki dla OSP.
Ostatecznie na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzystofa Bisialskiego projekt uchwały zdjęto z porządku obrad. Jak się dowiedzieliśmy, radni Klubu Niezależni dla Miasta (do którego należy Sławomir Michałowski, Agnieszka Kubiak-Falęcka i Beata Rusek) mają w zamiarze złożyć własny projekt uchwały, w którym stawki za godzinę działań ratowniczo-gaśniczych chcą podwyższyć do kwoty 25 zł, a ekwiwalent za szkolenia i ćwiczenia do 15 zł za godzinę.

Czy znajdą się pieniądze?

Z jak dużym zaangażowaniem i pasją działają druhny i druhowie z OSP i OSP RW w naszym mieście, gołym okiem widzą wszyscy mieszkańcy. W dobie szalejących cen i inflacji niewielkie podniesienie stawek ekwiwalentu mogłoby się wydawać nie tylko aktem dobrej woli, ale wręcz przyzwoitością. Czy znajdą się w budżecie miasta pieniądze na ten cel? Dowiemy się zapewne na kolejnym posiedzeniu Rady Miasta.

fot.: OSP Nowy Dwór Mazowiecki

M. Mianowicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…