NASIELSK. Stowarzyszenie punktuje władzę cz. II

2019-11-15 1:56:20

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk przygotowało ocenę mijającego roku pod kątem działań Burmistrza oraz Rady Miejskiej. Poniżej prezentujemy drugą część ocen, wniosków, uwag oraz podsumowanie dotychczasowych działań władzy

Transport

Jakość i stan techniczny autobusów jest nieustannie krytykowany przez mieszkańców. Niestety w wyniku wyboru przetargowego, gmina Nasielsk od wielu lat korzysta z usług tych samych dostawców oferujących usługi transportowe. W związku z przystąpieniem do programu rządowego, uruchomiono dodatkowych 8 autobusowych linii, które swoim zasięgiem obejmują znaczną część gminy. Program ten będzie realizowany do końca roku kalendarzowego z możliwością jego przedłużenia. Nowe linie autobusowe nie do końca rozwiązały problem mieszkańców, którzy domagają się transportu w swych miejscowościach. Być może powodem był zbyt krótki termin na przygotowanie i złożenie wniosków? Niewątpliwie potrzeba szczegółowej analizy tras oraz ich ekonomiczności oraz zasadności utrzymania wszystkich linii.

Ten rok niestety nie przyczynił się do przyspieszenia prac nad budową ścieżek rowerowych. Temat od lat “wałkowany” przez radnych, nieustannie pozostaje bez żadnych konkretnych deklaracji ze strony burmistrza. Jest to o tyle dziwne, że burmistrz w tym roku kilkukrotnie przeprowadził robocze rozmowy na ten temat z urzędnikami z samorządu województwa, a nawet na część terenu, którego właścicielem jest gmina od 2017 r. (po byłej wąskotorówce) jest wykonany projekt.

Bezpieczeństwo

W porównaniu z ubiegłym rokiem Policja prowadzi więcej spraw dochodzeniowo-śledczych, które dotyczą: uszkodzenia mienia, bójek z pobiciem, kradzieży, kradzieży z włamaniem. Na uznanie zasługuje skuteczność nasielskich policjantów, ponieważ znaczna część ww. przestępstw zostaje wykryta.

Statystyki to jedno, ale narzędzia do ich wykrywalności – drugie. Podinspektor Leszczyński w tym roku kilkukrotnie zwracał się do burmistrza i radnych z prośbą o współfinansowanie zakupu nowego samochodu, który jest niezbędny w codziennej pracy policjantów. Park samochodowy nasielskiego komisariatu jest bardzo wyeksploatowany i brak jego modernizacji może być brzemienny w skutkach dla mieszkańców już pod koniec przyszłego roku. Wtedy najprawdopodobniej część samochodów będzie musiała odejść na “emeryturę”, a druga co do wielkości sołectw gmina w Polsce może mieć problem z dotarciem policji w przypadku konieczności podjęcia interwencji. W tym roku burmistrz jednak nie widział możliwości współfinansowania pojazdu. Być może zmieni się to na jesieni przy pracach nad budżetem 2020 r.? Warto, aby wypełniając zadania własne w zakresie bezpieczeństwa, burmistrz oraz rada uwzględnili w budżecie specjalną rezerwę tak, jak ma to miejsce w wielu samorządach w Polsce i na co zezwalają przepisy obu ustaw: o samorządzie gminnym oraz policji.

Radni podjęli uchwałę powołującą straż miejską w Nasielsku. Strażnik jeszcze na nasielskich ulicach się nie pojawił, ale wątpliwe jest, aby w zakresie bezpieczeństwa funkcjonariusz ten podejmował interwencje. Zakres jego obowiązków według koncepcji burmistrza Ruszkowskiego ma być związany ściśle z obszarem ochrony środowiska (kontrola śmieci, palenia w piecach).

Na duże uznanie zasługuje fakt wymiany oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571, które wpłynęło na znaczną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zmodernizowano ponad 60 opraw oświetleniowych, zastępując lampy sodowe, które emitowały światło żółte nowymi, ekonomicznymi lampami ledowymi emitującymi światło o naturalnej barwie. Dodatkowo w kilku miejscach lampy te doświetlają przejścia dla pieszych. Niestety nie na wszystkich przejściach dla pieszych doświetlenie było możliwe np. koło baszty. Szkoda, że dla poprawy bezpieczeństwa nie zastosowano w tym przypadku innego rozwiązania technologicznego. Lampy LED powodują oszczędności w budżecie gminy i należałoby rozważyć włączanie się oświetlenia przed zapadającym zmierzchem.

Na minus działań burmistrza zasługuje brak oznaczenia przejść dla pieszych przy nowo wybudowanych chodnikach na ul. Folwark, Kościelnej i Warszawskiej. Co prawda pan burmistrz widzi potrzebę regulacji ruchu uwzględniającego bezpieczne przechodzenie pieszych, zmiana ta jednak wymaga zabezpieczenia środków w budżecie. Na pewno racjonalnym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem było zrobienie projektu zmiany stałej organizacji ruchu przed wymianą krawężników.

Planowanie przestrzenne 

Jak bardzo ważna jest to dziedzina, mogliśmy się przekonać podczas batalii w sprawie ZZO Jaskółowo. Tylko uchwalony Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego może skutecznie zatrzymać budowę uciążliwych inwestycji.

W ostatnim roku światło dzienne ujrzało postanowienie burmistrza z 2016 r., w którym pan Ruszkowski pozytywnie zaopiniował zasypanie stawu w Kosewie. Jest to o tyle istotna sprawa, że burmistrz wydał to postanowienie wbrew Studium dla tego terenu. Radni w podjętej uchwale dot. Studium zatwierdzili rekultywację o charakterze wodno-leśnym, a nie rolniczym, którego domagał się inwestor.

Brak MPZP w Kosewie skutkowało również tym, iż prywatny przedsiębiorca w sierpniu 2019 r. wniósł wniosek do Starosty NDM o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Być może toczące się w wydziale gospodarczym Komendy Stołecznej Policji śledztwo w sprawie nielegalnego przechowywania odpadów, spowodowało, że inwestor dotychczas nie zwrócił się do burmistrza o warunki zabudowy – wymagane przy tego typu inwestycjach.

Brak unieważnionego przez sąd MPZP w centrum Nasielska zwrócił uwagę właścicieli dużego francuskiego zakładu zajmującego się konfekcją lakierów. Aby rozpocząć produkcję wystarczyło wyremontować budynki po byłym zakładzie Mera-Zem i uzyskać decyzję środowiskową. Właściciele nowego zakładu nawet wyrazili zgodę na część uwag, które zostały zgłoszone przez mieszkańców na specjalnie zorganizowanym spotkaniu, ale burmistrz miał inne zdanie. Grupa mieszkańców, których uwag burmistrz Nasielska nie uwzględnił, wydając decyzję środowiskową, wniosła odwołanie do SKO. Podobnie jak odwołanie do sądu wniósł inwestor ZZO Jaskółowo, zaskarżając MPZP, powołując się m.in. na uwagi, które składało do planu stowarzyszenie AiCzN. Tymi sprawami zajmuje się obecnie druga instancja odwoławcza i czas pokaże czy działania burmistrza były słuszne?

Przypomnimy jeszcze, że wbrew przepisom prawa burmistrz Ruszkowski do dnia dzisiejszego nie wygasił decyzji lokalizacyjnej wydanej w 2013 r. Jest to dziwne zachowanie pana burmistrza, bo przepisy prawa wręcz nakazują wydanie decyzji o wygaśnięciu w momencie uchwalenia MPZP. Skutek jest taki, że decyzja lokalizacyjna dla ZZO Jaskółowo jest wciąż aktualna, pomimo wejścia w życie MPZP, a którego ważność w najbliższym czasie stwierdzi sąd. Na minus zasługuje również brak debaty nad kolejnymi obszarami gminy, w których brakuje MPZP.

Ochrona zdrowia

Na plus należy zaliczyć uruchomienie w ciągu ostatniego roku rejestracji internetowej do lekarzy w Nasielsku i Starych Pieścirogach oraz rozpoczęcie dyskusji nad rozbudową nasielskiego ośrodka zdrowia. Powiększenie budynku na pewno przyczyniłoby się do poprawy jakości obsługi pacjentów, jednak poza wizualizacją na razie nic więcej burmistrz nie przedstawił.

Ochrona środowiska

Bardzo potrzebnym i wyczekiwanym przez mieszkańców posunięciem burmistrza był zakup zamiatarki na mokro. Gmina na skutek podpisanych porozumień czyści ulice należące również do powiatu i województwa. Również do pozytywnych efektów należy zaliczyć zakup czujnika monitorującego jakość powietrza. Od samego czujnika jakość powietrza w Nasielsku się nie poprawi, ale na pewno jego wskazania uzmysłowią nasielszczanom obecność w otaczającym nas powietrzu szkodliwego pyłu PM.

Na minus należy zaliczyć mało radykalne kroki podejmowane przez burmistrza w zakresie dzikich wysypisk. Rok 2018 to zaledwie likwidacja 4 wysypisk, które w większości znajdowały się na terenach prywatnych. Być może poprzez przykład osobisty, w którym burmistrz Ruszkowski przyłączył się w dniu 12 października do akcji sprzątania lasów, przyczyni się do poprawy świadomości mieszkańców i dbania o środowisko oraz inicjowania podobnych akcji przez UM.

Sprawna administracja 

Z jednej strony w tym roku zostało rozpoczętych wiele prac związanych z remontami budynków i ulic. W samym tylko Nasielsku zmodernizowano więcej ulic niż za poprzedniej 4-letniej kadencji burmistrza Ruszkowskiego. Z drugiej zaś strony prawie wszystkie te inwestycje są wykonywane bez środków zewnętrznych. Zatem do ujemnych działań burmistrza należy zaliczyć niespełnienie obietnicy z wyborów dotyczącej zintensyfikowania pozyskiwania środków zewnętrznych, pomimo powołania nowej komórki w UM.

Do tej kategorii powinniśmy również zaliczyć przyznanie się przez burmistrza Ruszkowskiego do błędu w sprawie wydanej decyzji lokalizacji celu publicznego dla Jaskółowa. Od początku stowarzyszenie AiCzN twierdziło, że decyzja z 2013 r. została wydana z naruszeniem prawa, ale burmistrz dopiero w tym roku formalnie się do tego przyznał. Skutkiem tego błędu może być gigantyczne odszkodowanie wypłacone przez gminę dla inwestora w wysokości 50 mln zł jeśli sąd uwzględni jego żądania.

Ubiegły rok to również toczące się w prokuraturze postępowania przeciwko burmistrzowi

i pracownikom UM, a także skargi mieszkańców na działalność burmistrza i pracowników UM, których 100% w ocenie radnych była bezzasadna.

Partycypacja obywatelska

Podkreślona przez Fundację Batorego współpraca władz z mieszkańcami opiera się na udziale społeczeństwa nie tylko poprzez udział w wyborach, ale również poprzez dyskusję nad zarządzaniem gminą. Niestety ubiegły rok przyniósł regres w tej dziedzinie współpracy. Na sesjach Rady Miejskiej jakakolwiek dyskusja burmistrza z mieszkańcami została sprowadzona przez prowadzącego sesje RM do zadawania pytań.

Przywołana tu już wcześniej konsultacja społeczeństwa w sprawie konfekcjonowania lakierów i wniesionych uwag przez mieszkańców, których burmistrz nie uwzględnił przy wydaniu decyzji środowiskowej, powoduje znaczny spadek zaufania do organów władzy.

Kolejnym przykładem słabej współpracy burmistrza z mieszkańcami jest konsultacja w sprawie projektu skweru Jana Pawła II. Jej termin został zaplanowany na okres wakacyjny, w związku z czym uczestniczyło w niej niewielu nasielszczan. Zapowiedziany termin kolejnej konsultacji został wyznaczony na godziny południowe powszedniego dnia, co skutkowało jeszcze większą absencją mieszkańców. Tymczasem zadanie przebudowy skweru nie tylko uwzględniało kwotę 1 mln zł w budżecie, ale było wpisane w program wyborczy pana Ruszkowskiego. Możemy zatem domniemywać, że powinno być to dokładnie i ze szczegółami przez autora przemyślane.

Burmistrz Ruszkowski nie uwzględnia również uwag składanych przez radnych w sprawach, w których specjalizują się oni zawodowo. Kwestia wydatkowania środków budżetowych, przeprowadzania przetargów i Regulaminu zamówień publicznych, po długiej dyskusji znalazła swój finał prac w jednej z komisji. Jednak sprawa oddanej niedawno do użytku sali w Popowie Borowym z przeciekającym dachem i wodą wypływającą z rynien wprost na nowo wybudowany chodnik – jest skutecznie marginalizowana.

Nie zaobserwowaliśmy, aby jakakolwiek uchwała była poddana konsultacjom społecznym lub badaniom sondażowym tak, jak chociażby ta, która określałaby lokalizację nowego nasielskiego cmentarza, o którego pilną budowę od kilku lat prosi proboszcz nasielskiej parafii ks. Tadeusz Pepłoński. Powołana Rada działalności pożytku publicznego również nie została poproszona o żadne konsultacje na temat podejmowanych uchwał.

Cieniem na działalność burmistrza Ruszkowskiego w zakresie współpracy z mieszkańcami kładzie się również jego absencja przy odsłonięciu pomnika dwóch amerykańskich pilotów. W perfekcyjnie zorganizowanej uroczystości oprócz krewnych pilotów, udział wzięła m.in. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher oraz Kompania Reprezentacyjna WP z reprezentującym Dowódcę Generalnego RSZ panem generałem dywizji pilotem Janem Śliwką. Tajemnicą poliszynela jest niechęć burmistrza do osób, które tę uroczystość zorganizowały.

Wnioski

Ten rok można podsumować jako jeden duży plac budowy w naszej gminie. Niestety w znacznej większości finansowany ze środków własnych. Bez większego zaangażowania osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizacja założonych planów w tym: rozbudowa NOK, ZOZ, stadionu miejskiego, skweru Jana Pawła II wydają się być obietnicą nie do spełnienia w tej kadencji. Jeżeli jeszcze dodamy obietnice burmistrza z kampanii o budowie: nowoczesnego przedszkola w Pieścirogach, nowej sali gimnastycznej, miejskiego placu zabaw czy ścieżek rowerowych, to przy dotychczasowej skuteczności w aplikowaniu środków zewnętrznych, wydaje się to nierealnym marzeniem umieszczenia Nasielska na wyższym poziomie rozwoju. Nawet perspektywa rozłożenia tych inwestycji w czasie na pozostałe 4 lata, wydaje się mało realna. Chyba, że władze dojdą do wniosku, że gmina buduje na kredyt. Ale czy finalnie nie zatrzyma to rozwoju miasta i gminy?

Aktywny i Czysty Nasielsk

fot. Tomasz Zawadzki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…