Facebook

NASIELSK. Okazjonalna dieta, 100 +, dla nasielskich sołtysów

2017-01-14 3:46:00

Rada Gminy Nasielsk na ostatniej w roku 2016 sesji uchwaliła większością głosów budżet na rok 2017. Planowane dochody mają wynieść 71.361.193, – zł, a wydatki 74.808..938, – zł. Budżetowy deficyt zamknie się więc kwotą 3.447.745, – zł.
Na sesji tej podjęto również drugą strategiczną dla gminy uchwałę. To uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk na lata 2017 – 2030. Przewiduje ona m.in., że w latach 2019 – 2030 dochody ogółem będą się zamykały coroczną kwotą 70.000.000, – zł.. Przewiduje się, że już od roku 2018 generowana będzie nadwyżka budżetowa.
W wyjaśnieniu do tej uchwały czytamy, że wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2017 – 2030, ponieważ na okres ten przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku. Przewiduje się, że na dzień 31.XII. 2030 wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zostaną spłacone. Na dzień 31.XII.2017r. przewidywana kwota długu ma wynieść 24.087.436,27, – zł. Największa kwota długu zostanie spłacona w roku 2017 (4.328.367, – zł.) i będzie zmniejszała się z każdym rokiem.
W programie tej sesji znalazły się jeszcze dwie uchwały dotyczące bezpośrednio spraw finansowych. Obie zostały przyjęte większością głosów. Pierwsza z nich dotyczyła niewielkich zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016. Druga dotyczyła podjęcia decyzji w sprawie przyznawanej tradycyjnie na koniec roku jednorazowej diety dla sołtysów. Od kilku lat dieta ta wynosiła 200 zł. Na ostatniej sesji do kwoty tej dodano jeszcze sto złotych. Tak więc dieta ta od 2017 roku wynosiła będzie 300 zł. Decyzja Rady została ciepło przyjęta przez liczną grupę sołtysów obecnych tego dnia na sesji.
Jedną z bardzo ważnych podjętych na tej sesji uchwał, była uchwała w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie budowa kanalizacji w centrum Nasielska oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.
Od pewnego czasu przywrócono w porządku obrad punkt, w którym mieszkańcy gminy mogą składać interpelacje i zapytania. Ostatnio jednak, o czym już informowaliśmy, mieszkańcy nie przychodzili na sesje. Tym razem mieszkańcy na sesję przybyli i zgłosili kilka uwag. I tak na przykład mieszkaniec Borkowa pytał, co jest planowane w tej miejscowości na ulicy Polnej, aby ułatwić życie mieszkańcom. Delegacja mieszkańców z ul. Waryńskiego zwróciła uwagę na trudności, z jaką borykają się mieszkańcy tej zaniedbanej ich zdaniem ulicy. Sołtys z Aleksandrowa po raz kolejny pytał o to, czy zostały podjęte działania w celu ustanowienia sołectwa Aleksandrowo, wsią Aleksandrowo. Odpowiadając, Burmistrz poinformował pytających i radnych, że modernizacja ulicy Waryńskiego jest umieszczona w projekcie budżetu, w sprawie Aleksandrowa rozpoczęte są przewidziane prawem procedury. Sprawa ul. Polnej w Borkowie na razie nie jest podjęta w zakresie oczekiwanym przez mieszkańców. Wiele uwag zarówno w sprawie budżetu jak i bolączek trapiących mieszkańców zgłosili radni. Zarówno w punkcie przewidzianym na interpelacje i zapytania, jak i w punkcie, w którym zgłaszane są wolne wnioski i zapytania.
Dyskusja w tych punktach jest zawsze obszerna i jest rzeczywistym obrazem Gminy i jej problemów. Nasuwa się tu jednak pytanie, dlaczego te wątpliwości nie znajdują odpowiedzi na posiedzeniach merytorycznych Komisji Rady Gminy?
Podczas sesji poruszono też sprawę działającej przy Burmistrzu Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dyskusja była bardzo burzliwa, a wszystko zaczęło się od pytania radnego Arciszewskiego dotyczącego tego, w jaki sposób znalazł się w tej Komisji przedstawiciel Rady, tzn. kto go wskazał. Dyskusja w tej sprawie momentami przypominała kabaret (kto ma być w takiej komisji, co w podtekście sugerowało pytanie o to czy powinni w niej się znaleźć abstynenci, znawcy alkoholi, czy może ci, którzy dbają o budżet gminy, jako że dzięki kupującym alkohol budżet gminy się zwiększa).
Niejako przypadkowo, ale przy okazji omawiania tego problemu, zabrał głos obecny na sesji komendant komisariatu w Nasielsku – Dariusz Leszczyński. Mówił o tym, że w pracach tej Komisji uczestniczy przedstawiciel Policji i bardzo sobie to działanie chwali. Zachęcał też obecnych na sesji sołtysów do współpracy z Komisją.
W sesji tej uczestniczyła też przedstawicielka Fundacji „Masz Głos” – Elżbieta Wróblewska. Zaprezentowała zebranym kolorowy kalendarz ścienny o nazwie Kalendarz Zrozumienia wydany przez Szkołę Podstawową im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Fundację aiDDia przy wsparciu szeregu sponsorów. Zachęcała zebranych do kupowania tego kalendarza i jego popularyzacji, jako że całkowity dochód ze sprzedaży tego kalendarza przeznaczony jest na budowę „Zielonego Zakątka” – klasy na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Kalendarz ten sołtysom zakupił Burmistrz.

 

Andrzej Zawadzki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *