Najważniejsze zmiany w Ordynacji Podatkowej

2017-02-02 11:51:36

Z dniem 1 stycznia weszło w życie wiele zmian w Ordynacji podatkowej. Najważniejsze z nich dotyczą m. in. wzmocnienia ochrony prawnej podatników oraz nowych zasad dotyczących zastawów skarbowych. Więcej informacji na temat tych zmian można odnaleźć w poniższym tekście.

Lepsza ochrona prawna podatników

Od początku roku funkcjonują dwa nowe instrumenty, których celem jest zapewnienie podatnikom ochrony prawnej w sytuacji, gdy zastosują się do zawartego w nich stanowiska organów podatkowych. Te instrumenty to objaśnienia podatkowe, które są wydawane z urzędu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jego utrwalona praktyka interpretacyjna . Objaśnienia mają dotyczyć stosowania przepisów prawa podatkowego i ich zmian, a zamieszczane one będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Ministerstwa Finansów jako „Objaśnienia podatkowe”. Utrwalona praktyka interpretacyjna to natomiast wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego dominujące w interpretacjach indywidualnych, które są wydawane np. w takich samych stanach faktycznych. Podatnik, który zastosuje się do stanowisk zawartych we wskazanych powyżej instrumentach, będzie korzystał z takiej samej ochrony prawnej jak podatnik, który zastosował się do otrzymanej interpretacji indywidualnej.

Gwarancja prawidłowości ustaleń kontroli

Do Ordynacji podatkowej został dodany przepis, z którego wynika, że jeżeli po powtórnej kontroli danego okresu rozliczeniowego ujawnione zostaną tylko nieprawidłowości co do stosowania stawki podatku VAT do danej usługi lub towaru innej niż stawka podstawowa, a nieprawidłowości tych nie ujawniono podczas poprzedniej kontroli (jeśli kontrolą była objęta prawidłowość stosowania tej stawki), to nie wszczyna się postępowania podatkowego. W ustawie wskazane zostały wyjątki od tej zasady, m. in. sporządzenie protokołu w wyniku przestępstwa.

Zastawy skarbowe – nowe regulacje

Zmieniły się także zasady prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. Obecnie tworzy się Rejestr, który prowadzony jest w systemie teleinformatycznych przez organ wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.

Wprowadzone zostały także zmiany w ochronie prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej oraz sukcesji podatkowej w odniesieniu do stowarzyszeń.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *