Facebook

Ile mam czasu na wystawienie faktury?

2020-03-25 1:39:58
Terminy wystawiania faktur są jasno określone przez prawo. Wynika to z tego, że wraz z datą wystawienia faktury powstaje obowiązek podatkowy. Większość przedsiębiorców obowiązuje termin wystawiania faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż towaru lub usługi. Jednak przepisy prawa uwzględniają też wyjątki. Jakie one są? Kiedy i w jakich terminach można wystawiać fakturę?

 

Obowiązek wystawienia faktury – kogo dotyczy?

Zgodnie z ustawą o VAT podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury, aby udokumentować sprzedaż. Dokument obowiązkowy jest w celu potwierdzenia:

  • sprzedaży lub dostawy towarów i świadczenie usług, dokonywane na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,
  • sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

W jakim terminie wystawić fakturę?

Zasadą ogólną zapisaną w art. 106i ustawy o VAT jest to, że fakturę wystawia się nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do transakcji. W tym terminie należy wystawić zarówno faktury VAT, jak i faktury zaliczkowe, na żądanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Prawo dopuszcza wystawianie jednej zbiorczej faktury, która będzie dokumentować wszystkie transakcje dokonane w ciągu jednego miesiąca dla danego kontrahenta. Ogólnych terminów wystawiania faktur pomoże pilnować program do wystawiania faktur. Przypomina on również o mijających terminach zapłaty.

Termin wystawienia faktury – wyjątki od zasady ogólnej

W niektórych przypadkach faktura wystawiona może być później. Obowiązujące zasady mówią, że fakturę należy wystawić w terminie nie dłuższym niż:

  • do 30. dnia od dnia wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano – montażowych,
  • do 60. dnia od dnia wydania towaru – w przypadku dostawy książek drukowanych z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów,
  • do 90. dnia od dnia wykonania czynności w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów,
  • do 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania,
  • z upływem terminu płatności – w przypadku, dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług: telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego – z wyjątkiem usług stanowiących import usług.

Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę?

Przepisy mówić nie tylko o najpóźniejszym terminie wystawienia dokumentu księgowego, ale i najwcześniejszym terminie ich powstania. Zgodnie z zapisami prawa faktury nie można wystawiać wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru/usługi, otrzymaniem towaru lub wykonaniem usługi w całości lub części zapłaty.

Doskonały program do wystawiania faktur od wfirma.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *